Zes ambities van Odyssee

Zes ambities van Odyssee

We zijn goed op weg om onze visie te realiseren. De afgelopen jaren is al veel geinvesteerd en gerealiseerd. Met elkaar hebben we zes ambities geformuleerd. Ambities waar we voor staan en waar we de komende jaren verder invulleng aan geven. Bepaalde aspecten krijgen daarbij expliciet aandacht. Dit zijn onze zes ambities;

 

1. Een cultuur en leer/werkklimaat waarin iedereen plezier heeft en optimaal uit de verf komt.

-Een professionele cultuur en professioneel handelen.

-Een gezond en veilig pedagogisch klimaat.

-Goede en heldere communicatie om de verbinding te vergroten.

-Aandacht voor iedereen.

-Hechte directie- en schoolteams.

-Intensievere samenwerking waarbij we elkaar versterken.

 

2. Avontuurlijk, passend onderwijs voor alle leerlingen

-Gepersonaliseerd onderwijs met individuele plannen.

-Opleiding en ondersteuning voor leerkrachten wat betreft passend onderwijs.

-Een centrale rol voor het expertisecentrum.

-Intensievere samenwerking met ouders en leerling om het juiste aanbod te creeëren.

-Systemen waarmee we de ontwikkeling van individuele leerlingen goed kunnen volgen.

-Gebruik van moderne en innovatieve materialen en middelen zoals Ipads en 3D-printers.

 

3. Actieve kleurrijke en Odyssee-proof scholen met een eigen profiel en uitstraling

-Integrale verantwoordelijkheid van elke school

-Optimale ondersteuning van deze integrale verantwoordelijkheid door het servicebureau.

-Heldere Odysseekaders.

-Een eigen schoolprofiel per school weliswaar binnen de gestelde Odysseekaders.

-Duidelijke keuzes per schoolhoe ze zich willen presenteren en wat ze willen benadrukken.

-Een passende uitstraling en communicatiemiddelen om de school te presenteren.

-Goede contacten tussen iedere school en zijn omgeving (buurt).

-Cultuur- en bewegingsrijk onderwijs.

 

4.Bovengemiddeld hoge kwaliteit van ons handelen en steeds op weg naar beter.

-Medewerkers met een kwaliteitsgerichte instelling.

-Een sterk, goed hanteerbaar kwaliteitszorgsysteem.

-Directeuren en teams die de juiste middelen inzetten voor monitoren en kwaliteitsverbetering. 

-Een heldere definitie van onze onderwijsprincipes.

-Heldere kaders voor verwachtingen en beoordeling van medewerkers.

-Via werving- en selectiebeleid op zoek gaan naar de 'beste' medewerkers.

 

5.Odyssee wordt gezien als medewerker waarbij je wilt werken.

-Modern, integraal en goed toepasbaar personeelsbeleid.

-Elke medewerker is in beeld en wordt serieus genomen.

-Ruimte voor inbreng en ontwikkeling en extra geld voor professionalisering.

-Vitale medewerkers

-Een goed medezeggenschapsapparaat.

-Goede communicatie met iedere werknemer.

-Aantrekkelijke scholen met een prettig leer- werkklimaat.

-Financiën die op orde zijn.

 

6.Integrale begeleiding van het kind

-Actief de verbinding met veel partners zoeken, samen verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van ieder kind.

-Intensieve samenwerking met kinderopvang.

-Binnen de scholen werken volgens de '1-zorg-route'.

-Actief participeren in pilots rondom Integrale Kind Aanpak.

-Ouders zien als vanzelfsprekende en educatieve partners.

-Breed denken als het gaat om ondersteuning voor kind en ouder.