Missie en visie

Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen van twaalf tot ongeveer achttien jaar die niet via de VMBO- leerwegen een diploma kunnen halen en die bij voorkeur praktisch leren. De toelating tot de school wordt getoetst aan de landelijk geldende toelatingscriteria.
Deze criteria hebben betrekking op de mogelijkheden, de schoolvorderingen en de sociaal- emotionele ontwikkeling van de leerlingen.

 

De Regionale Verwijzing Commissie (RVC) toetst de bovengenoemde criteria en beslist uiteindelijk door middel van een beschikking of een leerling toelaatbaar is tot onze school.

Praktijkonderwijs is in principe eindonderwijs en bereidt de leerlingen voor op de volgende terreinen: werken, wonen, vrije tijd en goed burgerschap. De doelstelling is dat de aan onze school toevertrouwde leerlingen later zelfstandig in de maatschappij moeten kunnen functioneren en dat ze in staat zijn een arbeidsplaats te verwerven en te behouden.

 

De school maakt deel uit van de maatschappij en waardeert de multiculturele samenleving. Zij respecteert de eigenheid van alle leerlingen en tracht naar vorm en inhoud daar in hoge mate rekening mee te houden. De school stelt zich op het standpunt dat zij actief wil  bijdragen de samenleving leefbaar te maken en te houden.