Uitstroom en doorstroom

Wanneer de leerling vier dagen stage loopt wordt hij op de ‘terugkomdag’ begeleid door zijn stagecoach. Deze is voor de leerling, de ouders en het stagebedrijf het vaste aanspreekpunt. Leerling, ouders, school en stagebedrijf tekenen een overeenkomst, waarin de afspraken over en de werkzaamheden tijdens de stage worden vastgelegd (stagecontract).

Op de dag dat er geen stage wordt gelopen volgen de leerlingen de lessen op school. Dan wordt er nog veel aandacht besteed aan het individueel transitieplan en het sectorplan dat in overleg met ouders, leerling en coach wordt opgesteld.

De maatschappelijke vorming wordt in deze eindfase uitgebreid met onderwerpen als sociale wetgeving, arbeidsbureau, sollicitatietraining, enzovoort.

Ook komen onderwerpen als zelfstandig wonen, voeding, budgetteren, vrije tijd en ontspanning, zelfverzorging, gezond gedrag en seksualiteit in deze eindfase uitgebreid aan de orde.

 

Tijdens de laatste stage wordt getracht de stageplaats om te zetten in een arbeidsplaats.

Voor sommige leerlingen zal een plaatsje in het vrije bedrijf niet haalbaar zijn. Voor hen zoeken we dan een plaats binnen de sociale werkvoorziening.

 

Mensen zijn zelf verantwoordelijk om werk te vinden en te houden. Degenen die  extra hulp nodig hebben om de arbeidsmarkt te kunnen betreden, kunnen een beroep doen op ondersteuning van het UWV en per 1 januari 2013 op ondersteuning van de gemeente. Het UWV en de gemeente hebben toegang tot een breed scala aan instrumenten en voorzieningen om mensen te ondersteunen naar werk, zoals loondispensatie en job-coaching. Dit vergroot de kans op een plek op de arbeidsmarkt.

 

Tijdens het stage-traject onderhoudt de school in een vroegtijdig stadium intensieve contacten met het UWV en de gemeente over leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

In de meeste gevallen waarbij een leerling in het vrije bedrijf wordt geplaatst, verzorgt de school nog twee jaar de nazorg. Deze nazorg bestaat uit overleg met de leerlingen, de bedrijven en eventueel met instanties die hierin voor begeleiding kunnen zorgen.

 

De uitstroom wordt jaarlijks per 1 oktober in kaart gebracht. In de bovenstaande grafiek wordt de uitstroom over het schooljaar 2012-2013 zichtbaar gemaakt.