Update Fusie Odyssee - Openbaar onderwijs Harlingen

Alle lichten staan op groen! De fusieprojectgroep heeft op een aantal gebieden beide organisaties naast elkaar gelegd en op basis daarvan een advies geformuleerd dat er heel in het kort op neer komt: Doen!

Op het gebied van organisatie (organisatiefilosofie, raad van toezicht en gmr), personeel, financien, onderwijs & kwaliteit, huisvesting/ICT/inrichting en communicatie/PR zijn geen struikelblokken gevonden die een fusie in de weg staan, sterker nog, over en weer worden veel kansen gezien om de organisatie te versterken en elkaar aan te vullen.

 

Zoals gebruikelijk is het fusieplan ter goedkeuring aangeboden aan de raden van toezicht en ter instemming aangeboden aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden. Dit proces is in juli afgerond en alle betrokkenen zeggen volmondig ja! Het proces waarlangs de verkenning en de aanloop naar de fusie is verlopen, wordt door alle betrokkenen, waaronder vakbond en externe deskundigen, als heel zorgvuldig, transparant en plezierig genoemd.

 

Als laatste stap voor de feitelijke fusie, is het rapport aangeboden aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders van Súdwest-Fryslân en Harlingen en aan de Commissie Fusietoets Onderwijs van het ministerie. Als ook hier de verwachte positieve adviezen volgen, is Odyssee, openbaar onderwijs van Waterpoort tot Wad, een feit per 1 januari 2018.