Update fusietraject OB Harlingen en Odyssee

De projectgroep voor het fusieproces Odyssee en Openbaar Basisonderwijs Harlingen is inmiddels vier keer bij elkaar gekomen. Deze projectgroep bestaat uit; beide bestuurders, drie schooldirecteuren, twee leden van de GMR en de beleidsmedewerker communicatie van het servicebureau.

De projectgroep wordt begeleid door Penta Rho, een adviesbureau op het gebied van (onderwijs) organisatieontwikkeling, huisvesting en financiering.

 

De projectgroep heeft als opdracht;

- Het inhoudelijk uitwerken van een fusieplan

- Opdracht geven aan diverse werkgroepen

- Heldere communicatie

 

Verkenning heeft inmiddels plaatsgevonden naar de wijze waarop er in de verschillende organisaties wordt gewerkt. Zo zijn er werkgroepen op alle deelgebieden gevormd (onderwijskwaliteit, onderwijsfilosofie, financiën, personeel, huisvesting, communicatie etc.)

Er is in verschillende werkgroepen onderzocht en vastgesteld waar overeenkomsten en verschillen tussen de beide organisaties bestaan en hierover is een advies uitgebracht.

 

Er wordt in de projectgroep en de werkgroepen goed en constructief samengewerkt en hun houding is zeer positief. Er zijn al duidelijke beelden en enthousiaste ideeën over de op handen zijnde samenwerking. Natuurlijk zijn er formeel nog heel wat stappen te gaan maar vinden beide organisaties elkaar nu al waar dat efficiënt en inspirerend is.

 

Tot eind mei vindt het uitwerken van het fusieplan en opstellen van de fusie-effect-rapportage plaats  Vervolgens zal dit nog voor de zomervakantie gepresenteerd en voorgelegd worden aan de Raden van Toezicht en GMR-ren van de beide organisaties. Ook vindt er in mei overleg met de vakbond plaats en zal in juni het personeel uitgebreid ingelicht worden en de rapportage aangeboden worden aan de colleges van B&W.

Er wordt naar gestreefd om eind juli, na instemming van college van B&W, een definitief besluit te nemen door de beide besturen en een officieel fusie-aanvraag te doen bij de Commissie Fusietoets Onderwijs.

 

Vanzelfsprekend zullen we jullie ook over volgende stappen informeren. Mocht u vragen hebben over het fusieproces dan kunt u natuurlijk terecht bij servicebureau Odyssee 0515-857020