Passend Onderwijs: alle informatie op een rij!

Per 1 augustus 2014 is de wetgeving Passend Onderwijs ingegaan. Passend onderwijs gaat over alle leerlingen in ons onderwijs. School is verantwoordelijk voor het bieden van Passend onderwijs.

Dit betekent dat wij voor alle leerlingen zoveel als mogelijk maatwerk  bieden met als uitgangspunt dat kinderen onderwijs en eventueel extra ondersteuning krijgen op hun eigen basisschool maar soms op een school voor speciaal(basis)onderwijs zijn toegewezen. Wij noemen dit:  “regulier waar het kan, speciaal waar het moet”

 

Het bieden van maatwerk voor onze leerlingen is een avontuurlijke zoektocht waarbij we graag samenwerken met u als ouders/verzorgers. Om een goede samenwerking mogelijk te maken is het belangrijk dat u over de juiste informatie beschikt en daarom zetten we de hoofdlijnen hierbij kort voor u op een rijtje.

 

Zorgplicht voor scholen

Schoolbesturen hebben vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht. Zorgplicht betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die op hun school zit, of die zich bij hun school aanmeldt een passende onderwijsplek binnen het samenwerkingsverband krijgt.

Bij uitvoering van de zorgplicht, moet het schoolbestuur eerst kijken wat de school zelf kan doen. Vindt de school dat een leerling het beste naar een andere school binnen het samenwerkingsverband kan gaan, dan moet deze  school zelf zorgen voor een goede plek voor die leerling.

 

Zorgplicht en overleg met ouders

Voorheen moesten ouders nog vaak zelf naar een nieuwe school zoeken als er geen goede plek is voor een leerling. Na invoering van de zorgplicht is die verantwoordelijkheid bij school komen te liggen.

Belangrijk bij de uitvoering van de zorgplicht is overleg met de ouders over wat een goede passende school voor hun kind is. Ook moet de school echt goed kijken naar wat een leerling nodig heeft en eerst proberen dit zelf voor elkaar te krijgen.

 

Samenwerkingsverbanden

Om voor alle leerlingen in het basisonderwijs en het speciaal(basis) onderwijs een passende plek te realiseren, werken de schoolbesturen in de provincie Friesland met elkaar samen in een samenwerkingsverband. De afspraken die ze met elkaar maken beschrijven ze in het ondersteuningsplan. Meer informatie en dit ondersteuningsplan kunt u vinden op de website www.passendonderwijsinfryslan.nl . 

Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs in onze regio is het samenwerkingsverband Fultura. Meer info kunt u vinden op www.fultura.nl

De voorzitter van ons college van bestuur is lid van het algemeen bestuur van beide samenwerkingsverbanden. 

 

Schoolondersteuningsprofiel

Wat een school kan bieden staat in het schoolondersteuningsprofiel ( SOP). Het SOP kunt u vinden op de website van de school. In het voorjaar van 2016 wordt aan een nieuw SOP gewerkt. De MR van de school wordt hierbij betrokken.

 

Aanmelden van een leerling

Het aanmelden van een leerling kan vanaf de leeftijd van 3 jaar. Bij het eerste gesprek vragen we ouders om aan te geven of hun kind naar verwachting extra ondersteuning nodig zal hebben. Als er extra ondersteuning nodig is heeft de school zes weken de tijd voor onderzoek. Zodra duidelijk is wat het kind nodig heeft, bekijkt de school of die ondersteuning in eigen huis geboden kan worden, eventueel met extra aanpassingen of hulp van (externe) deskundigen. Zo ja, dan start het kind op de afgesproken datum. Zo niet, dan bekijkt de school in overleg met de ouders waar wel de nodige ondersteuning kan worden geboden. Dat kan op een andere basisschool zijn of op een school voor speciaal (basis) onderwijs. Hiervoor is dan wel een toelaatbaarheidsverklaring nodig. De school van de eerste aanmelding vraagt zo’n verklaring aan. De Commissie van toelating (CVT) van de SBO school (Speciaal Basis Onderwijs) beoordeelt of de leerling wordt toegelaten of beter naar het speciaal onderwijs kan. De beslissing waar het kind naar toe gaat wordt altijd samen met de ouders genomen. De aanmeldingsprocedure kunt u ook vinden op de website van  onze school.

 

Expertisecentrum

Sommige leerlingen hebben extra  uitdaging , ondersteuning  of begeleiding nodig. Dan is dit beschikbaar want Odyssee heeft een eigen Expertisecentrum.

Elke school is verantwoordelijk voor het bieden van passend onderwijs. Daarvoor is de interne zorgstructuur. De Intern begeleider van de school is hierin de spil. Soms is er meer nodig dan de school kan bieden. Of een leerkracht wil advies over de beste ondersteuning voor een kind. In deze situaties kan de school ons expertisecentrum inschakelen. Het Expertisecentrum geeft advies, coördineert de ondersteuning en begeleidt, traint en coacht kinderen, leerkrachten en ouders. Als ook het expertisecentrum de gevraagde ondersteuning niet in huis heeft, werken we ook samen met externe deskundigen. Voor meer informatie zie de website van school.